Arkiv | februari, 2012

I EU försvinner 1 000 km² mark per år

Ur RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN, ”Genomförandet av den temainriktade strategin för markskydd och pågående insatser”.

Europeiska miljöbyråns rapport om miljöns tillstånd 2010 visar att markförstöringen ökar, vilket framgår av följande exempel:…

Continue Reading 0

Yttrande över förstudie från Den Goda Jorden

Den Goda Jorden, ideell förening, har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över förstudien ”Samverkan för strategisk och långsiktigt hållbar markanvändning stad/land” som Hushållningssällskapet Halland i samarbete med Varbergs och Halmstads kommun arbetar med. Olof Bågenholm, styrelseledamot i Den Goda …

Continue Reading 0

Markhushållning & förtätning – en studie om den skånska jordbruksmarken och en fallstudie i Lomma kommun med förslag till förtätning

Malin Hading skrev 2011 en magister-uppsats vid Blekinge Tekniska Högskola/DSN med titeln ”Markhushållning & förtätning – en studie om den skånska jordbruksmarken och en fallstudie i Lomma kommun med förslag till förtätning”.

SAMMANFATTNING: Mycket av vårt lands mest högklassiga jordbruksmarker …

Continue Reading 0