Ge åkermark skydd som riksintresse

Stora arealer av Europas bördigaste åkermark bebyggs i skånska kommuner. Ett sätt att stärka skyddet är att skapa möjlighet att klassa åkermark som riksintresse för jordbruk, skriver Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, Åsa Odell, ordförande i LRF Skåne och …

Continue Reading 0

Skydda den bästa åkermarken

Kommuner med den bördigaste åkermarken måste ta sitt ansvar och utgå ifrån åkermarken som en biologisk resurs och inte som en planresurs avsedd för byggnation. Det skriver Anna Hawkins, civilingenjör, Staffanstorp och Anders Rasmusson, agronom, Staffanstorp i en debattartikel i …

Continue Reading 0

Öppet brev till miljöministern och jordbruksministern

Den värdefulla åkermarken behöver stärkt skydd i lag

Miljöprocessutredningen har haft i uppdrag att överväga frågan om åkermark som riksintresse. Utredningen har nyligen avgett sitt slutbetänkande (SOU 2009:45), och gör tummen ned för ett stärkt lagskydd av åkermark. Det innebär …

Continue Reading 0

Hot eller möjlighet?

Skall Malmö-Lund växa ihop och bilda en Megastad intill Öresund? I en sådan framtida utveckling ser en del en lockande vision medan den hos andra snarare väcker mardrömskänslor, när en bild framtonar av hur asfalt och betong utplånar stora delar …

Continue Reading 0

Förtätning åkermarkens räddning?

Ett möjligt sätt att förhindra att alltför mycket åkermark tas i anspråk för exploatering är att förtäta befintliga städer. Istället för att låta dem sprida ut sig över intilliggande jordbruksmark utnyttjar man de områden i stadsmiljön som är outnyttjad.

Vill …

Continue Reading 1

Rapport från Centerns riksting

Centern har haft riksting 7-10 maj 2009 och behandlat hundratals frågor. Angående den goda jorden noteras följande:

Enligt snabbprotokollen för
Område 3 – Klimatpolitik som tillväxtkraft

5.4. Att kommunerna fortsatt ska ha huvudansvar i att avväga och hantera användningen av …

Continue Reading 0

Bygg inte på kultur- och åkermark

Nya bostäder och andra byggnader bör byggas på områden som av hävd ansetts passa bättre för hus, till exempel mark med morän eller berggrund. Den åkermark som eventuellt måste ingå inom bebyggelseområdena bör företrädesvis användas till verksamhet som inte förstör

Continue Reading 0