Bygg inte på kultur- och åkermark

Nya bostäder och andra byggnader bör byggas på områden som av hävd ansetts passa bättre för hus, till exempel mark med morän eller berggrund. Den åkermark som eventuellt måste ingå inom bebyggelseområdena bör företrädesvis användas till verksamhet som inte förstör

Continue Reading 0

Miljöförvaltningen i Lund informerar om Den Goda Jorden

Miljöförvaltningen i Lunds kommun har skickat ut information till lantbrukare/hästgårdar i kommunen. En av tio punkter lyder som följer:

10. Den goda jorden – en förstörbar resurs
I miljökonsekvensanalyser vid nybyggnation bör hänsyn tas till värdefull åkermark och bebyggelse skall …

Continue Reading 0

FAO informerar om livsmedelsituationen i världen

FAO Norden, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, leder FN:s och det internationella samfundets ansträngningar att nå målet: en värld utan hunger. På deras hemsida publiceras kontinuerligt information och nyheter om livsmedelssituationen i världen. Här följer två länkar till två artiklar som …

Continue Reading 0

Per-Åke vill rädda den goda jorden

Följande artikel är hämtad ur Skaraborgsbygden.

– Behovet av livsmedel i världen kommer att fördubblas på 40 år. Samtidigt försvinner två hektar åker per minut – dygnet runt. Varför ska vi då minska vår produktion i Europa?
Per-Åke Sahlberg, Saleby …

Continue Reading 0