Rapporter


Hulda Wirsén och Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet
Länsstyrelsens rapportserie nr 3/2019
Länsstyrelsen Norrbotten
2019


Jordbruksverket
2018


Kartläggning och värdering av ekosystemtjänster
WSP Analys & Strategi
2017

Det brukande folket och den goda jorden: Skåningarnas relation till marken som föder dem
Lisette Fagone
Kandidatuppsats i humanekologi
Humanekologiska avdelningen
Lunds universitet
2017


Elin Hallström
Masterarbete 30 hp
Masterprogrammet för Fysisk Planering
Blekinge Tekniska Högskola
2017


Jordbruksverket, Rapport 2017:5


Per Hasselberg, Hanna Johansson, Stina Månsson, Sara Roland och Hugo Westlin


Hillevi Eklund, Krister Sernbo,


Madeleine Granvik, Anders Larsson

Jordbruksverket 2015
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

EU-projektet RECARE
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Rapport 2015:27
Länsstyrelsen Skåne 2015
Hanna Elgåker & Johanna Kaaman
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Institutionen för stad och land
SLU Uppsala 2015
Jon Hallgren
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Agronomprogrammet – mark/växtinriktning
SLU Uppsala 2015
Kristina Yngwe
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Arbetsrapport
Kulturgeografiska institutionen
Uppsala Universitet 2014
Martin Mihaylov
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Institutionen för fysisk planering
Blekinge Tekniska Högskola 2014
Katarina Wahlman
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Avdelningen för kulturgeografi
Institutionen för Ekonomi och samhälle
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2014
Elin Slätmo
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rapport
Naturskyddsföreningen 2014
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– hållbar användning av mark och vatten
Delbetänkande av Miljömålsberedningen
SOU 2014:50
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planeringen
Jordbruksverket Rapport 2013:35
– – – – – – – – – – – – – – – – – –


Till Miljömålsberedningen som underlag för det fortsatta utredningsarbetet
Statens Offentliga Utredningar 2013-11-29
– – – – – – – – – – – – – – – – – –


Hanteringen av jordbruksmarken i den kommunala fysiska planeringen
Jordbruksverket Dnr: 4.5.17-2223/13
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Future competition för land and water
KSLAT Nr 5-2013, KSLA
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

En växande fråga
Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle.
Lunds Tekniska Högskola. Lunds Univeristet
Annika Andersson och Anna Joelsson
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Region Skåne, Avdelningen för samhällsplanering 2013
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jordbruksverket Rapport 2013:3
Tobias Edman, Karin Larsson och Greger Lindeberg, Metria
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Utdrag ur Skånska åtgärder för miljömålen. Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012–2016
Länsstyrelserapport: 2012:7
Länsstyrelsen Skåne 2012
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

LTJ-fakultetens faktablad 2012:8, SLU Alnarp
Anders Larsson och Lisa Germundsson
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

KSLAT Nr 6-2012, KSLA
Elin Slätmo, Peter Edling, Ann Norderhaug och Marie Stenseke
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Göteborgs Universitet Miljörörelser och miljöpolitik vt 2012
Robert Kalmár
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hushållningssällskapet Halland, Maj 2012
Elisabeth Falkhaven
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Området för landskapsarkitektur
Eva-Marie Samuelson, Landskapsarkitektprogrammet Alnarp, 2010
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

LRF 2009
Eva-Marie Samuelsson
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Strukturbild för Skåne
Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling 2009
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rapport 2006:31, Jordbruksverket
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Skåne i utveckling 2006:8, Länsstyrelsen i Skåne
Karin Kallioniemi
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Skåne i utveckling 2001:45, Länsstyrelsen i Skåne
Eva Uddenberg