Tag Archives | EU

Riktlinjer för att begränsa hårdgörning av mark

EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE 12 april

Hårdgörning av mark, dvs. att markytan täcks permanent av ett ogenomsläppligt material, är en av de främsta orsakerna till markförstöring inom EU. Hårdgörningen drabbar ofta bördig jordbruksmark, och den hotar den biologiska mångfalden, ökar …

Continue Reading 1

I EU försvinner 1 000 km² mark per år

Ur RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN, ”Genomförandet av den temainriktade strategin för markskydd och pågående insatser”.

Europeiska miljöbyråns rapport om miljöns tillstånd 2010 visar att markförstöringen ökar, vilket framgår av följande exempel:…

Continue Reading 0