Tag Archives | Remissvar

Remissyttrande till Miljömålsberedningen

Den Goda Jorden har skickat in sitt remissyttrande till Miljömålsberedningen över deras delbetänkande ”Med miljömålen i fokus -hållbar användning av mark och vatten. SOU:2014:50”. Vi har begränsat vårt yttrande till de delar av betänkandet som behandlar hållbar användning av jordbruksmark …

Continue Reading 0

Kommentarer angående frågor rörande åkermarksintressen kontra stadsutbyggnad.

Den Goda Jorden skåneavdelningen har inlämnat ett remissvar ”Kommentarer angående frågor rörande åkermarksintressen kontra stadsutbyggnad. Kommentarer på berörda delmål: Skånska åtgärder för miljömålen.”

Utförligare beskrivningar av åtgärderna – Hushållning med mark- och vattenresurser.

1: Hushållning med åkermark.
Angående uppföljning av …

Continue Reading 0

I Varbergs kommun är värdefull åkermark inte mycket värd

DenGodaJordens kommungrupp i Varberg har skrivit följande brev till Varbergs kommun apropå Fördjupad översiktsplan Trönninge m. omnejd. Ny översiktsplan 2010-02-03.

Vi känner stor tvekan inför utbyggnad och nybyggnation i Trönningeområdet. Här har redan Göingegårdens fina gamla kulturmiljö med prima åkermark …

Continue Reading 1